ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΦΥΤΩΝ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

Άρδευση πότισμα αβοκάντο -Αλατόμητα νερού

Άρδευση πότισμα αβοκάντο -Αλατότητα νερού

Άρδευση πότισμα αβοκάντο -Αλατόμητα νερού
Άρδευση πότισμα αβοκάντο -Αλατόμητα νερού

Τα δέντρα του αβοκάντο είναι γενικά απαιτητικά σε ό,τι αφορά τιην ανάγκη τους σε νερό  και την ποιότητα του αρδευτικού νερού.
Τα κρίσιμα στάδια του αβοκάντο, ως προς τις αρδευτικές ανάγκες, είναι:
• Η περίοδος ανθοφορίας & καρπόδεσης.
• Η περίοδος σχηματισμού & ανάπτυξης του καρπού.
• Η περίοδος ωρίμανσης των καρπών προκειμένου να αποφευχθεί η καρπόπτωση.
Κατάλληλο για την άρδευση του αβοκάντο θεωρείται το νερό που περιέχει άλατα χλωρίου λιγότερα από 100 ppm (mg/l).
Για τις νέες φυτείες, οι μέσες καλοκαιρινές καθημερινές αρδευτικές ανάγκες ορίζονται από 4-8 λίτρα ανά δέντρο τον πρώτο χρόνο και από 80-150 λίτρα ανά δέντρο το τέταρτο έτος.

Τα κατώτατα και ανώτατα όρια των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού άρδευσης στα αναπτυγμένα δέντρα ορίζονται στα 600 έως 700 κ.μ./στρέμμα/έτος. Μικρά διαστήματα άρδευσης επηρεάζουν θετικά το μέγεθος των καρπών και αυξάνουν τη συγκέντρωση ελαίων στον καρπό.

Σχετικά με την αλατότητα

Όλα τα νερά περιέχουν άλατα (μάκρο ή μίκρο-θρεπτικά) και ενδεχομένως κάποιες άλλες ουσίες, οι οποίες μπορεί να είναι τοξικές στα φυτά ειδικά στα νεαρά φυτά αβοκάντο. Όμως, τα άλατα, όταν βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις, μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στα φυτά – δέντρα αβοκάντο και το έδαφος και γενικότερα στο περιβάλλον.

Τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν είναι τα εξής: α) αλατότητα του εδάφους, β) υποβάθμιση των φυσικών ιδιοτήτων του εδάφους, όπως της δομής του, της διηθητικότητας και κυρίως της περατότητας του και γ) προσθήκη διάφορων ποσοτήτων τοξικών στοιχείων σε βάρος του εδάφους και των φυτών αβοκάντο.

Δεδομένων των πιθανών συνεπειών που μπορεί να έχει η χρήση του αρδευτικού νερού, καθίσταται αναγκαίος ο προσεκτικός έλεγχος της ποιότητας του, πριν ή χρησιμοποιηθεί για αρδευτικούς σκοπούς ειδικά για τις καλλιέργειες αβοκάντο.

Έτσι, μπορούν να αποτραπούν πολλά προβλήματα, που θα είχαν ενδεχομένως δυσμενείς επιπτώσεις στις καλλιέργειες και το έδαφος καθώς και στην Αγροτική Οικονομία και στο περιβάλλον γενικότερα.

Τα χαρακτηριστικά του νερού άρδευσης του αβοκάντο που προσδιορίζουν την ποιότητα του είναι:

α) η συνολική συγκέντρωση των αλάτων, δηλαδή η αλατότητα,

β) η περιεκτικότητα του Na σε σχέση με εκείνη του Ca και Mg,

γ) η ανιοντική σύνθεση του νερού ως προς το HCO3, CO3

δ) η συγκέντρωση του βόριου, χλώριου και άλλων στοιχείων με ενδεχόμενη τοξική επίδραση στα φυτά και

ε) οι τιμές των παραμέτρων που προσδιορίζονται με βάση τις τιμές των κατιόντων (SAR) ή ανιόντων. H SAR ή αναλογία προσρόφησης του Na+

 

Αβοκαντο φυτό τιμή Ελλάδα Άρδευση πότισμα αβοκάντο -Αλατότητα νερού- καλλιέργεια, Αβοκαντο φυτό τιμή Ελλάδα

Αβοκαντο φυτό τιμή Ελλάδα Άρδευση πότισμα αβοκάντο -Αλατότητα νερού- καλλιέργεια,Αβοκαντο φυτό τιμή Ελλάδα

Αβοκαντο φυτό τιμή Ελλάδα Πληροφορίες για καλλιέργεια και Άρδευση πότισμα αβοκάντο - Αλατότητα νερού. Πόσο επιρρεάζει την παραγωγή του φρούτου - καρπού του αβοκάντο Αβοκαντο φυτό τιμή Ελλάδα

English